د فابریکې سفر

د پروژې مثالونه

factory01
factory02
factory09
factory05
factory03
factory07
factory06
factory08

ورکشاپ

workshop0
Processing site (3)
workshop4
Processing site (2)
workshop3

د پروسس کولو سایټ

Processing site (1)
Processing site (3)
Processing site (5)
Processing site (4)
Processing site (2)
Processing site (6)

نندارتون

exhibition2
exhibition0
exhibition5
exhibition4
exhibition1
exhibition8
exhibition7